آفرینش هستی

آشنائی با مهندسی خلقت

عالم ناسوت

بنام خدا

عالم ناسوت یا جهان تجسم مرحله ای ازآفرینش است که اشیاءترسیم شده درعالم ملکوت درقالب ماده متولد میگردد بعبارت دیگر ماده همان مصالح همه بناهائی است که قرار است توسط فرشتگان آفرینش خلق وتوسط فرشتگان پرورش رشد نمایند جهان ناسوت یا ماده خود بر4 گونه است. عالم ذر عالم دنیا عالم برزخ وعالم آخرت

در عالم ذر هسته اولیه هرموجود پدیدار میگردد یا بصورت اتم ویا ملکول  

درجهان دنیا یعنی همین مکانیکه بنده وشما هستیم پرورش مییابیم ازنقطه آغازین تالحظه مرگ

درجهان برزخ که مرحله سوم هرموجودیست مرگ موجود فرامیرسد وجسمش دردنیا میماند وروحش درقالبی دیگر به برزخ میرود

وبالاخره درزمان موعود همین موجود با جسم دنیائیش وارد عالم آخرت میشود وبحسابش رسیدگی میگردد تا اینکه درپایان بدیدار خداوند نائل شود.

همانگونه که گفته شد جهان ناسوت جهان ماده است  وماده خود از جهتی بصورتهای جامد مایع گاز وانرژی.واز جهتی دیگر به جماد نبات جانور وانسان وجن تقسیم میشوند

ماده ازعناصر تشکیل میگردد که تا کنون 118 عنصر شناسائی شده وکشف بشر در این زمینه ادامه دارد

روح وروان جانداران نیز متعلق بجهان ناسوت وماده است و بترتیب از درون جماد آغاز وسیر تکاملی خودرا به گیاه جانور جن وانسان طی میکند.

این بود شرح مختصری از آفرینش هستی که ما در گوشه کوچکی ازآن قرارداریم یعنی در کره زمین ازمنظومه شمسی ودرکهکشان راه شیری درمیان میلیاردها کهکشان زندگی میکنیم وچندی بعد به عالم برزخ ودرنهایت وارد جهان آخرت میشویم تا بدیدار خالق هستی برسیم.

امتیاز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در يکشنبه 7 دی 1393ساعت 14:04 توسط محمدعلی به ابادی | تعداد بازديد : 2127 | |